ارزش مارک

Belief

باور تجاری: نیاز مشتری آینده ماست ، بازخورد مشتری به ما کمک می کند تا بزرگ شویم.

باور خدمات: رضایت شما اولویت ما است.

Mission

به مشتریان کمک کنید تا در بازار محلی برنده شوند.

Vision

به عنوان پیشرو در صنعت مصالح ساختمانی پیشگام باشید.

Values

1. کمتر صحبت کنید و بیشتر کار کنید.

2. کیفیت اول برای رضایت مشتری.

3. صادقانه تجارت برای وقفه و نوآوری در موقعیت برنده.